Teamleider CIO-office – SBB – Zoetermeer

SBB

Bedrijfsomschrijving
Afdeling Verandering & Realisatie (V&R) isverantwoordelijk voor het organiseren van de organisatie­bredeveranderingen binnen SBB. Met vier teams zijn wij betrokken bij hetgehele portfolio van veranderopdrachten, die met name wordenuitgevoerd als vernieuwende programma’s, projecten en analyse- enadviesopdrachten.
Eén van die teams is het CIO-officemet een regievoerende en kaderstellende rol op het gebied van degehele SBB-informatievoorziening. Het toetsen van veranderopgavenaan de strategische kaders van SBB is daarin een belangrijkekerntaak. Disciplines, die de CIO-office tot een krachtig eneffectief onderdeel maken, zijn: Enterprise architectuur, Businessanalyse, Informatiebeveiliging en Strategische inkoop.

Afdeling V&R is als nieuw onderdeel sterk inontwikkeling en bestaat op dit moment uit 20 interne professionalsen een flexibele schil van externe medewerkers. We groeien en zijntegelijkertijd volop aan het professionaliseren. In deze dynamiekis veel ruimte om het team en jezelf te ontwikkelen.

Functieomschrijving
Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs krijgen de bestepraktijkopleiding met uitzicht op een baan, en bedrijven beschikkennu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Datzijn dé doelen van de Samenwerkings­organisatie BeroepsonderwijsBedrijfsleven (SBB). Met 740 collega’s in Zoetermeer en in allearbeidsmarktregio’s in Nederland maken we ons sterk voor dieinspirerende maatschappelijke taak. Zo erkennen en begeleiden weruim 250.000 leerbedrijven, waar studenten terecht kunnen voor eenstage of leerbaan, maken we afspraken met het onderwijs over wat destudent moet weten en kunnen, leveren we betrouwbare cijfers enarbeidsmarktinformatie en adviseren we de minister van OCW over deaansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.Wij zijn op zoek naar een teamleider CIO-office, die vanuitsynergie wil meebouwen aan de afdeling Verandering &Realisatie.Als teamleider CIO-office ben je een belangrijke schakelnaar de organisatie. Je zorgt voor aansluiting met de business enmet de strategische pijlers van SBB, zoals deze zijn vastgelegd inde breed gedragen meerjarige digitaliseringsvisie (2024-2028). Jebent primair verantwoordelijk voor de aansturing en de resultatenvan Enterprise architectuur, Business analyse,Informatiebeveiliging en Strategische inkoop en je hebt eenkaderstellende rol bij de totstandkoming van de strategische koersvan onze informatievoorziening. Het is jouw kernopdracht om dezeverschillende strategische perspectieven optimaal samen te brengen,zodat deze elkaar versterken en SBB de sturing op haar eigen groeien professionalisering substantieel kan blijven verbeteren(strategische PDCA-verbetercyclus). Je maakt jaarplannen voor deafdeling en bent verantwoordelijk voor alle personeletaken.

Functie-eisen
Je bent verbindend, proactief en vaardig opstrategisch/tactisch niveau. Je straalt natuurlijk leiderschap uiten voelt je thuis in dynamische, multidisciplinaire omgevingen waarveranderingen en verbeteringen ten behoeve van de behoeften vanklantgroepen van SBB vanuit toekomstbestendige kaders gestuurdworden. Als teamleider ben je mensgericht en heb je een coachendestijl. Samen met jouw team breng je SBB op een hogerprofessionaliteitsniveau door synergie aan te brengen tussendisciplines binnen de CIO-office, en door synergie te zoeken in derelatie van het CIO-office met de SBB-organisatie. SBB streeft naarontwikkeling in samenhang en naar werkprocessen, die zich kenmerkendoor flow en een hogere leveringszekerheid.

Zoek je een dynamische organisatie, waar je veel ruimtekrijgt om vanaf de basis mee te werken aan effectieveveranderorganisatie, dan vragen we je om je ambitie voor dezefunctie aan ons kenbaar te maken.

We ziengraag dat je:

– een hbo- of wo-werk endenkniveau hebt en opgeleid bent in een relevante (bedrijfs- ofinformatiekundige) richting;
– ruime ervaring hebt ineen vergelijkbare functie van teamleider CIO-office;
-een mensgerichte en coachende leiderschapsstijl hebt voor deaansturing van het team; 
– aantoonbare ervaringhebt met:
– het toepassen van architectuur op zoweltactisch/strategisch niveau als in multidisciplinaireprocessen;
– het concretiseren van een toetsingskadervoor de veranderopgaven;
– strategisch/tactischesturing op informatiebeveiliging;
-strategisch/tactische sturing op de aanbestedingscyclus /contractenportefeuille;
– (conceptuele) kennis vanrelevante methodieken en frameworks hebt in het vakgebied;
– ervaring hebt met het maken van jaarplannen en beheren van(human) resources.

Arbeidsvoorwaarden
– Jegaat aan de slag in een betrokken afdeling met een informelesfeer.
– De functie is ingeschaald in schaal 13 (min.€5447,-  en max. €6.633,- bruto per maand bij fulltimedienstverband (40 uur). Inschaling vindt plaats op basis vanopleiding en ervaring.
– Bij het uitzetten van devacature heeft er nog geen functiewaardering (FuWa)plaatsgevonden. De functie kan worden gewogen.
-Een uitdagende werkomgeving met veel mogelijkheden om jezelf teontwikkelen, waarbij je trainingen kunt volgen via onze SBBAcademie.
– 27 vakantiedagen en bij een fulltimedienstverband en 14 ADV-dagen.
– Eeneindejaarsuitkering van 8,33% bovenop je vakantiegeld en eentegemoetkoming in jouw premie ziektekostenverzekering van €330,-netto per jaar.
– Faciliteiten om hybride te werken:zakelijke telefoon, een laptop en thuiswerkopties.
-Keuze-opties Individueel Keuzebudget (IKB), zoals bijvoorbeeld deeindejaarsuitkering en het vakantiegeld maandelijks latenuitbetalen of verlofdagen verkopen, sparen of kopen. De keuze maakje in november.
– Een reiskostenvergoedingwoon-werkverkeer, waarbij OV volledig wordt vergoed.
-Een inwerkprogramma; wij werken met een mentorsysteem.
– Een aanstelling voor de duur van een jaar, met uitzicht op eencontract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren.

Lees hier meer

Deel deze vacature: