Fietsenmaker Zoetermeer – Maintec Vakschool – Zoetermeer

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

 • Jij wordt de E-bi­ke mon­teur van Stel­la Fiet­sen. Na onze op­lei­ding ben jij daar he­le­maal klaar voor;
 • Een e-bi­ke is het soort fiets dat jij graag re­pa­reert? Dit los jij met veel ple­zier op. Main­tec leert jou hoe jij dit als be­kwaam fiet­sen­ma­ker kan doen;
 • Tij­dens de win­ter wordt er min­der ge­fietst, dus tijd voor het extra uit­voe­ren van ser­vi­ce on­der­houds­beur­ten, dit past na­tuur­lijk he­le­maal bij jou als fiet­sen­ma­ker;
 • Een klein beet­je ad­mi­ni­stra­tie hoort erbij, dat zorgt voor over­zicht;
 • Je ad­vi­seert klan­ten en speelt in op ver­koop kan­sen op het fi­li­aal in Zoe­ter­meer;
 • Te­le­fo­nisch geef jij ook graag jouw fiet­sen­ma­ker en e-bi­ke ken­nis aan klan­ten, je maakt graag een af­spraak zodat ze naar jouw win­kel in Zoe­ter­meer kun­nen komen.
 • Ja, ook het op­rui­men van het fi­li­aal hoort erbij na een lange hec­ti­sche werk­dag. Orde en net­heid is wat de klant als eer­ste ziet bij bin­nen­komst.
 • Jij wil ook graag te­vre­den klan­ten en zorgt er­voor dat elke klant met een zo groot mo­ge­lij­ke glim­lach het fi­li­aal in Zoe­ter­meer ver­laat;
 • Je zet je vol­le­dig in om, in twee maan­den aan onze Vak­school, alle fiet­sen­ma­ker en e-bi­ke mon­teur skills tot je te nemen. Zo stroom je met goede ken­nis bij Stel­la Fiet­sen in Zoe­ter­meer de werk­vloer op.
 • Wat kun je van ons ver­wach­ten?

 • Voor je bij Stel­la Fiet­sen gaat wer­ken krijg je een com­ple­te trai­ning van 2 maan­den, aan de Main­tec Vak­school, om de fiets­tech­niek en e-bi­ke skills eigen te maken.
 • Een bruto maand­sa­la­ris tus­sen de € en € (o.b.v. 40 uur). In­scha­ling doen we op basis van jouw ken­nis en er­va­ring;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding van en naar Stel­la Fiet­sen in Zoe­ter­meer €0,19 per ki­lo­me­ter vanaf 10 KM en­ke­le reis;
 • 24 va­kan­tie­da­gen en de mo­ge­lijk­heid tot het ver­die­nen van een vi­ta­li­teits­bo­nus (maxi­maal 5 extra va­kan­tie­da­gen);
 • Een vrije mid­dag op je ver­jaar­dag op kos­ten van Stel­la;
 • Flin­ke per­so­neels­kor­ting op een Stel­la e-bi­ke en gra­tis ser­vi­ce en on­der­houd;
 • Véél ge­zel­lig­heid; 2 keer per jaar een groot per­so­neels­feest, jaar­lijks team­uit­je en veel aan­dacht voor mijl­pa­len in jouw Stel­la carrière
 • Waar ga je wer­ken?

  Main­tec gaat jou op­lei­den om bij Stel­la Fiet­sen in één van de snelst groei­en­de be­drij­ven van Ne­der­land te gaan wer­ken. Zij zijn markt­lei­der op het ge­bied van elek­tri­sche fiet­sen en daar zijn ze trots op! Met meer dan mil­joen omzet per jaar en 50+ E-bi­ke test­cen­ters, is het tijd om deze am­bi­ties ver­der na te jagen! Wil jij je tot fiet­sen­ma­ker laten op­lei­den en daar­na het team in Zoe­ter­meer ver­ster­ken? Kom dan snel ken­nis maken op onze Vak­school. 

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

 • Je bent full­ti­me (32-40 uur) be­schik­baar en bent be­reid af­wis­se­lend op de za­ter­dag te wer­ken;
 • Je maxi­ma­le woon-werk reis­tijd be­draagt 45 mi­nu­ten;
 • Hobby matig weet jij al wat van het vak fiet­sen­ma­ker of e-bi­ke re­pa­ra­tie;
 • Je hebt ken­nis van en/of af­fi­ni­teit met me­cha­ni­ca en elek­tro­ni­ca;
 • Je bent com­mu­ni­ca­tief vaar­dig, zelf­stan­dig en als het wat druk­ker is, blijf jij even vrien­de­lijk & net­jes de werk­plaats en tegen klan­ten;
 • Je komt uit Zoe­ter­meer of om­ge­ving. Denk aan Lei­den, Bleis­wijk, Wad­dinx­veen of Alp­hen aan den Rijn;
 • Dat je voor vra­gen en een ken­nis­ma­king snel con­tact op­neemt met ons. Annet Feenstra 06-.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: