Beleidsadviseur Toetsingskamer – SBB – Zoetermeer

SBB

Bedrijfsomschrijving
Hetteam Toetsingskamer heeft een autonome taak binnen de afdelingKwalificatiestructuur & Onderwijsvergelijking (K&O). Erheerst een informele werksfeer binnen het team. Kwaliteit staathoog in het vaandel. Onderlinge afstemming en samenwerking wordenals vanzelfsprekend ervaren met gebruikmaking van elkaars expertiseen vaardigheden. Jaarlijks organiseren we een teamevent endaarnaast een afdelingsevent met de hele afdeling K&O.

Functieomschrijving
Ben jijdie verbindende adviseur met hart voor mbo en toekomst gerichteberoepskwalificaties? Dan maken wij graag kennis met jou!Je komt tewerken voor de Toetsingskamer. Samen met de onderdelenKwalificatiestructuur & Onderwijsvergelijking (K&O) zorgtde Toetsingskamer voor het borgen van de kwaliteit van de totalekwalificatiestructuur voor het mbo, met als uiteindelijk doel samenmet het mbo waardevolle mbo-diplomering te bewerkstellingen. Onderandere door jouw werk sluiten kennis en vaardigheden van degediplomeerde student goed aan op de behoefte van hetbedrijfsleven. De Toetsingskamer is tevens verantwoordelijk voorhet informeren van alle stakeholders over de inhoud en het beheren van het register kwalificatiestructuur.

Jouw werk is het toetsen van de nieuwe of aangepastekwalificatiedossiers, keuzedelen e.d. Je toetst de inhoud die innauwe samenspraak met onderwijs en bedrijfsleven ontwikkeld is doorde afdeling Kwalificatiestructuur. Het toetsen is gebaseerd op hetwettelijk vastgestelde Toetsingskader. Je brengt hieroveronafhankelijk advies uit en signaleert tijdig knelpunten, die jebespreekt binnen het team. Een pittige uitdaging omdat je collegamogelijk al geruime tijd bezig is met een aantal producten, waarbijdiverse partijen hun wensen hebben kenbaar gemaakt. Jouw adviezenzijn erop gericht om de kwaliteit en samenhang te verbeteren. Ditkan ertoe leiden dat je collega opnieuw in gesprek moet gaan met debelanghebbenden. Belangrijk is dat je staat voor de kwaliteit envoor de wettelijke toetsing en het lastige gesprek dus ook blijftaangaan als je dat nodig acht. Natuurlijk gebeurt dit altijd metrespect voor elkaar en is een goede relatie met de collega’s vangroot belang. Er wordt zeker ruimte geboden hieraan tewerken.

Je krijgt de mogelijkheiddeskundigheid op te bouwen op het niveau van de sectoralearbeidsmarkt. Je bent voor (een) specifieke sector(en) (bijv.Handel of Zorg, Welzijn & Sport) de accounthouder en daarmeemeteen aanspreekpunt voor diverse collega’s en afdelingen binnenSBB.
Dit zijn je reguliere werkzaamheden. Daarnaastneem je deel aan bijzondere projecten of pilots die relatie hebbentot het werk van de Toetsingskamer. Ook hierbij is je rol geënt ophet bewaken van de wettelijke kaders, met als doel de flexibele,modulaire kwalificatiestructuur op de juiste wijze verder teontwikkelen.
Je bent mede verantwoordelijk voor hetbeheer van het daarvoor ingerichte CMS zoals de functionaliteit,processen en de consistentie van data. Je draagt er mede aan bijdat al onze klantgroepen altijd tijdig over dezelfde correcteinformatie kunnen beschikken door het tijdig en volgens de daarvoorgeldende procedure en werkwijze beschikbaar stellen van datasets.
Je bent je bewust van politieke gevoeligheid en geefttijdig signalen door binnen het team als dat nodig is. Jecombineert collegiale samenwerking met professionaliteit en blijftscherp op de inhoud.

Wil je een beeldkrijgen van het werken bij SBB: bekijk dan de website:www.s-bb.nl.

Functie-eisen
Je hebt eengoed gevoel voor onderlinge verhoudingen en samenwerking en bouwtactief relaties op en onderhoudt contacten op een natuurlijkewijze. Je voelt aan wat er speelt binnen de organisatie. Je benteen echte netwerker en beweegt je gemakkelijk met de verschillendestakeholders. Weerstand ga je niet uit de weg, maar je zoekt hetgesprek op om in gezamenlijkheid tot een (effectieve) oplossing enresultaat te komen, waarbij je in staat bent om strategisch opresultaat te sturen. Je kan goed acteren binnen een politiekgevoelige omgeving, waarbinnen soms tegengestelde belangenspelen.

Verder zien we het volgende graagin jou terug:
 

-Aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.
– Je hebt kennisvan de betekenis van kwalificatiedossiers en keuzedelen voor hetberoepsonderwijs en bij voorkeur ervaring met het praktisch gebruikervan.
– Je hebt affiniteit met het middelbaarberoepsonderwijs in Nederland; kennis en ervaring met het werkenmet datamanagementsystemen, dan wel de bereidheid zich daarinverder te ontwikkelen.
– Het opbouwen en onderhoudenvan relaties is jouw tweede natuur.
-Professionaliteit, ook bij weerstand.
– Je hebt eensterk analytisch vermogen en hebt gevoel voor taal en aandacht voordetails.
– Je werkt graag zelfstandig en inteamverband.
– Je bent bekend met hybride werken engoed in staat werk en privé daarin te scheiden en in balans tehouden.

Arbeidsvoorwaarden
– Eeninspirerende werkomgeving, waarin medewerkers en managementprofessioneel en samenwerkend met elkaar omgaan.
– Eensalaris van minimaal €3.045,- en maximaal €4.607,- (schaal 10)bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling vindtplaats op basis van opleiding en ervaring.
– Je krijgt27 vakantiedagen en bij een fulltime dienstverband bouw je 112,5uur (adv) per jaar op.
– We bieden je eeneindejaarsuitkering van 8,33% bovenop je vakantiegeld.
– Een tegemoetkoming in jouw premie ziektekostenverzekering van€27,50 netto per maand.
– Aandacht voor jouwpersoonlijke ontwikkeling, je kunt opleidingen en cursussen volgenvia onze SBB Academie.
– Een zakelijke telefoon en eenlaptop en faciliteiten om hybride te werken.
– HetIndividueel Keuzebudget (IKB). Zo kan je er bijvoorbeeld voorkiezen de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld maandelijks telaten uitbetalen (of een deel hiervan) en een werkweek aanverlofdagen te verkopen, sparen of te kopen. De keuze maak je innovember.
– De mogelijkheid wordt geboden om 4 x 9 uurte werken.
– Deelname aan een aantrekkelijkepensioenregeling bij ABP waarbij SBB 70% van de premiebetaalt.
– Een aanstelling voor de duur van een jaar,met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd bij goedfunctioneren.

Lees hier meer

Deel deze vacature: