BBL Bedrijfsautotechniek – Maintec Vakschool – Zoetermeer

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Als leer­ling mon­teur be­drijfs­wa­gen word je op­ge­leid tot be­drijfs­au­to­tech­ni­cus. In de werk­plaats in Zoe­ter­wou­de ga je sleu­te­len aan di­ver­se trucks, be­stel­bus­sen en op­leg­gers. Jouw werk­dag start om 07:45 uur met een bak kof­fie met je col­le­ga’s waar­na je om 08:00 uur de werk­plaats op loopt. De werk­zaam­he­den hier zul­len be­staan uit klei­ne en grote on­der­houds­beur­ten en het mon­te­ren van o.a. schok­dem­pers, rem­men, uit­la­ten, accu’s en der­ge­lij­ke. Daar­naast zul je op den duur ook, auto’s gaan uit­le­zen, dia­gno­ses gaan stel­len en sto­rin­gen gaan op­los­sen! Je gaat wer­ken aan ver­schil­len­de mer­ken en sleu­telt zowel aan gave nieu­we trucks als aan wat ou­de­re mo­del­len. Kort­om geen dag is het­zelf­de en er zit veel di­ver­si­teit in je werk­zaam­he­den!

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

Tij­dens dit werk en leer­tra­ject word je goed be­ge­leid door een er­va­ren mon­teur die jou in de prak­tijk alles gaat leren. Daar­naast volg jij op kos­ten van Main­tec de BBL-op­lei­ding eer­ste be­drijfs­au­to­tech­ni­cus. Één dag per week heb jij een te­rug­kom dag op school. De an­de­re vier dagen ben je lek­ker aan het werk en ver­dien je een goed sa­la­ris! Even alle voor­de­len op een rij­tje:

 • vanaf de start een goed sa­la­ris tus­sen de € ,- en € ,- bruto per maand af­han­ke­lijk van leef­tijd;
 • Main­tec be­taalt jouw stu­die­kos­ten en boe­ken;
 • een goede reis­kos­ten­ver­goe­ding, ook als je met het OV gaat;
 • per­soon­lij­ke be­ge­lei­ding van je eigen prak­tijk­mees­ter en coach van Main­tec;
 • een con­tract voor de duur van je op­lei­ding en na het be­ha­len van je op­lei­ding een vaste baan bij onze op­dracht­ge­ver;
 • extra prak­tijk­trai­nin­gen be­taald door Main­tec;
 • een gave BBL werk en leer­plek met toe­komst­per­spec­tief!
 • Waar ga je wer­ken?

  Je gaat via Main­tec aan de slag op de werk­plaats in Zoe­ter­wou­de. Hier werk je met leuke col­le­ga’s, van jong tot oud die al­le­maal een pas­sie heb­ben voor auto’s en tech­niek. De sfeer is ge­zel­lig, er wordt hard ge­werkt maar ook veel ge­la­chen. Daar­naast is er veel ruim­te om je zelf te ont­wik­ke­len en als jij uit­ein­de­lijk je di­plo­ma hebt be­haald zijn er nog vele door­groei­mo­ge­lijk­he­den. Main­tec be­ge­leidt jou tij­dens dit hele werk­t­ra­ject en denkt met jou mee over even­tu­e­le ver­volgstap­pen. Wil jij bij­voor­beeld door­le­ren om je APK pa­pie­ren of je groot rij­be­wijs te be­ha­len? Dat kan!

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

  Om in aan­mer­king te komen voor dit BBL-op­lei­dingstra­ject ga je star­ten met een MBO-2, 3 of 4 op­lei­ding in de voer­tui­gen­tech­niek. Ben je al ge­start, maar heb je nog geen leer­plek? Sol­li­ci­teer dan di­rect! Daar­naast neem jij het vol­gen­de mee:

 • tech­niek en auto’s zijn echt jouw ding en je vindt het leuk om te sleu­te­len;
 • je bent leer­gie­rig en vindt het niet erg om één dag per week naar school te gaan;
 • werk­er­va­ring is niet nodig, wel een ge­mo­ti­veer­de in­stel­ling;
 • je werkt graag met je han­den en bent niet bang dat deze vies wor­den;
 • je woont in (de na­bije om­ge­ving van) Zoe­ter­wou­de, Zoe­ter­meer, Lei­den;
 • Her­ken jij je­zelf in bo­ven­staand pro­fiel? Sol­li­ci­teer dan snel! Heb je vra­gen over de in­houd van de va­ca­tu­re of heb je twij­fels of je aan het pro­fiel vol­doet? Neem dan con­tact met mij op via te­le­foon­num­mer: 06 34 33 84 83.

  Ben jij al een er­va­ren be­drijfs­au­to­tech­ni­cus? Neem dan ook ge­rust con­tact met ons op. Wij be­spre­ken graag onze mo­ge­lijk­he­den met jou!

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: